slide image

Discover your potential then Exceed it

Grapes

Learn More
slide image

Discover your potential then Exceed it

Corn

Learn More
slide image

Discover your potential then Exceed it

Sugar Beet

Learn More
slide image

Upcoming Courses

0 8 December

ESP.
Business & Administration

Learn More

Кафедра економіки природокористування була створена в 2004 році  з метою підготовки фахівців, що здатні здійснювати професійну діяльність на підставі ринкових методів господарювання з урахуванням екологічних чинників. 

Засновником кафедри та її завідувачем протягом 10 років був доктор економічних наук, професор, академік НАН України  Борис Володимирович Буркинський.

 З листопада 2013 р. кафедру очолює доктор економічних наук, професор Губанова Олена Ростиславівна.

На кафедрі працюють: 

 • доцент –  кандидат економічних наук Арестов С.В.;
 • доцент –  кандидат економічних наук Шуптар-Пориваєва Н.Й.;
 • доцент –  кандидат географічних наук Бунякова Ю.Я.;
 • доцент –  кандидат економічних наук Попова М.О.;
 • старший викладач – Плетос С.В.;
 • асистент –  Андрущенко О.С.;
 • старший лаборант– Прутян О.О.

Be part of US

The Term of Study comprises: Bachelor of Science – 4 years, Master of Science – 2 years, PhD – 4 years, Doctor of Science – 2 years. The Centre for Postgraduate Studies of the University offers some thirty-five programms of short- and medium syllabi for Professional Development in title specialities and specializations for professionals from various regional organizations and services, businesses, teaching staff of other universities and the community.

See OSENU Programmes

Graduates of the University are employed at various jobs at the Hydrometeorological Service, regional structures of the Ministry of Ecology and Natural Resources of Ukraine, the State Emergency Service of Ukraine, the State Committee of Ukraine of Water Management, the State Hydrographical Service of Ukraine, the Ministry of Defence of Ukraine, the National Antarctic Scientific Center of Ukraine, other ministries, establishments and departments.

Learn more

Our Advantages

• Study at a State University that provides a wide range of unique educational programmes in the fields of Environmental and Earth Sciences
• High-quality education that meets the Standards and Guidelines of the European Higher Education Area

Learn more

Тестовая страница

Туризм в Закарпатті

  Доступні курси

  Економіка фірми

  Дисципліна «Економіка фірми» належить до циклу професійно-орієнтованої підготовки бакалаврів зі спеціальності 242 «Туризм».

  Метою вивчення дисципліни «Економіка фірми» є формування здатностей самостійно мислити, приймати управлінські рішення, виконувати комплексні економічні розрахунки для ефективного здійснення господарської діяльності на рівні фірми.

  Загальний обсяг навчального часу, що випадає на вивчення дисципліни «Економіка фірми», дорівнює 180 годинам (30 - лекції, 30 - практичні заняття, 120 - самостійна робота студентів; 6 кредитів EСTS + 1 наук).

  В структурно-логічної схемі освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів зі спеціальності 242 «Туризм» вивчення дисципліни «Економіка фірми» базується на знаннях, отриманих з курсу «Економічна теорія», «Економіка туристичного ринку», передує засвоєнню дисциплін «Менеджмент та маркетинг туризму», «Ціноутворення у туристичної галузі».


  Курс

  Екологізація туристичної діяльності

              Метою вивчення дисципліни «Екологізація туристичної діяльності» є формування знань, умінь і навиків щодо вивчення економіко-екологічних засад управління в сфері розвитку сталого туризму.

  Загальний обсяг навчального часу, що випадає на вивчення дисципліни «Екологізація туристичної діяльності»  дорівнює 180 годин ( 30 - лекції, 15 – практичні  заняття, 135   -  самостійна робота студентів).


  Курс

  Економіка туристичного ринку

  Дисципліна «Економіка туристичного ринку» належить до обов’язкових дисциплін підготовки бакалаврів за спеціальністю 242 «Туризм» (спеціалізація  «Сталий туризм»). 

  Метою вивчення дисципліни «Економіка туристичного ринку» полягає у формуванні сучасного економічного мислення, глибокого розуміння комплексу проблем господарювання в туризмі, а також вмінь і практичних навичок економічної діяльності туристичного підприємства.

  Загальний обсяг навчального часу, що випадає на вивчення дисципліни «Економіка туристичного ринку», дорівнює 120 годинам (30 - лекцій, 30 - практичні заняття, 60 - самостійна робота студентів; 4 кредитів EСTS + 1 наук).


  Курс

  Географія туризму і туристичні ресурси України

  Метою вивчення дисципліни «Географія туризму та туристичні ресурси України» є формування знань, умінь і навиків щодо вивчення розвитку туризму та чинників формування туристичної привабливості території, особливостей розвитку туризму в світі та в Україні.

  Загальний обсяг навчального часу, що відводиться на вивчення дисципліни «Географія туризму та туристичні ресурси України» дорівнює годин (30–лекції, 30–практичних занять, 120–самостійна робота студентів та 6 кредитів ESTS).

  Курс

  Інноваційний розвиток туристичного бізнесу

  Метою вивчення даної дисципліни  - є ознайомлення студентів із теоретичними основами застосування нових інформаційних технологій комплектування, просування та продажу турів; формування знань щодо новітніх механізмів та методів управління міжнародними та вітчизняними підприємствами сфери туризму.

  Курс

  НАВЧАЛЬНА ОЗНАЙОМЧА ПРАКТИКА "Вступ до фаху"

  Метою ознайомчої практики «Вступ до фаху» є ознайомлення студентів першого курсу зі змістом їх майбутньої професії, з характером та сферою професійної діяльності, з роллю фахівців туристичного обслуговування в формуванні ефективної економіки, а також роллю туризму у формуванні позитивного іміджу країни.


  Курс

  Історія туризму

  Метою вивчення дисципліни «Історія туризму» є розкриття туризму в історії культури, прослідкувавши динаміку розвитку подорожей, їх мету , завдання і соціокультурні наслідки.

  Загальний обсяг навчального часу, що випадає на вивчення дисципліни «Історія туризму», дорівнює 120 годинам (30 - лекцій, 15 - практичні заняття, 75 - самостійна робота студентів; 4 кредитів EСTS + 1 наук).

  Курс

  Основи раціонального природокористування

  Метою вивчення дисципліни «Основи раціонального природокористування» є формування знань, умінь і навиків щодо вивчення еколого-економічних аспектів та проблем раціонального природокористування.

  Загальний обсяг навчального часу, що випадає на вивчення дисципліни «Основи раціонального природокористування» дорівнює годин (30–лекції, 15–практичних занять, 75–самостійна робота студентів та 4 кредитів ESTS).


  Курс

  Теорія еколого-економічного аналізу

  Дисципліна «Теорія еколого-економічного аналізу» належить до циклу природничо-наукової професійної підготовки магістрів за спеціальністю 051 «Економіка».

  Метою вивчення дисципліни «Теорія еколого-економічного аналізу» є вивчення наслідків екологічної діяльності підприємств, визначення впливу факторів на їх відхилення для виявлення в подальшому недоліків, а також розробка заходів, спрямованих на стабілізацію та покращення стану навколишнього природного середовища. 


  Курс

  Бізнес-планування інноваційних проектів

  З початку переходу від адміністративно-командної до ринкової економіки планування найчастіше не сприймалося як один з провідних факторів комерційного успіху підприємства. Більше того, піддавалась сумніву сама необхідність будь-якого планування взагалі у складних і непередбачених економічних умовах, характерних для ринкової економіки. Можна було почути висловлювання про те, що ринок і планування не сумісні. Однак практика діяльності підприємств на сучасному етапі розвитку суспільства зажадала від практичних працівників більш уважного вивчення досвіду країн, де економіка давно працює в умовах ринку. В результаті стало очевидним, що застосування сучасних методів управління вимагає використання системи планів підприємства, як інструмента підвищення ефективності управлінської діяльності.

  Подальший розвиток ринкової системи господарювання в Україні потребує принципово нових підходів до організації управління підприємницькою діяльністю на всіх рівнях. Практична реалізація будь-якого інноваційного  проекту значно ускладнюється чи навіть стає неможливою без попередньо розробленого бізнес-плану.

  Бізнес-план — це документ, в якому дається опис основних розділів розвитку організації на конкурентному ринку з урахуванням власних і позикових фінансових джерел, матеріальних і кадрових можливостей і передбачуваних ризиків, що виникають в процесі реалізації підприємницьких проектів.

  У плані характеризуються основні аспекти комерційного підприємства, аналізуються проблеми, з якими воно стикається, і визначаються шляхи і методи їх рішення. Тому бізнес-план виступає одночасно як пошукова, науково-дослідна і проектна робота. При цьому масштаби планування можуть бути різні: розвиток підприємства, напряму діяльності, нового виду продукції, нової системи оплати праці і т.д. В сучасних умовах особливої уваги потребує розробка бізнес-планів інноваційних проектів екологічної спрямованості. Саме цим пояснюється доцільність внесення до навчальних планів економічних спеціальностей дисципліни «Бізнес-планування інноваційних проектів».

  Дисципліна «Бізнес-планування інноваційних проектів» належить до циклу економічних дисциплін професійної підготовки магістрів по спеціальності 051 «Економіка», спеціалізація «Економіка довкілля та природних ресурсів».

  Метою вивчення дисципліни «Бізнес-планування інноваційних проектів» є вивчення студентами теоретичних основ бізнес-планування природоохоронної діяльності підприємства, а також організації, фінансування і керування інноваційними проектами в екологічній сфері.

  Теоретичною базою курсу, що вивчається, є знання з економічної теорії, макроекономіки, мікроекономіки, економіки підприємства. Основними розділами та питаннями, які є базовими для викладання дисципліни, є такі: принципи та послідовність складання бізнес плану, зміст розділів бізнес-плану, фінансування інноваційних програм екологічного спрямування, контроль за виконанням бізнес-плану, інформаційне забезпечення процесу реалізації бізнес-плану.

  Методичним забезпеченням курсу підручники та навчальні посібники з цієї дисципліни, , монографії, статті у фахових виданнях, інтернет-ресурси, нормативні акти українського законодавства, що регулюють відносини в сфері підприємництва та інноваційної діяльності.

  Базові складові дисципліни:

  -       з’ясування цілей та методології розроблення бізнес-плану;

  -       вивчення структури та змісту бізнес-плану інноваційного проекту у природоохоронній сфері;

  -       вивчення та засвоєння методики складання окремих розділів бізнес-плану інноваційного природоохоронного проекту;

  -       формування еколого-економічного мислення у студентів та обґрунтування доцільності застосування бізнес-плану як надійного фінансово-економічного інструменту розвитку й підвищення ефективності діяльності підприємств виробничої сфери та сфери послуг з урахуванням екологічних факторів.

  У результаті вивчення дисципліни студент отримує наступні знання, вміння, компетенції:

  знання: основні теоретичні положення для  складання бізнес-плану;  класифікація бізнес-планів та видів планування на підприємстві; види проектів та їх призначення; перелік основних робіт по складанню бізнес-плану.

  вміння: проводити дослідження та відбір показників для складання  бізнес-плану використовуючи розглянуті в науковій дисципліні методи; аналізувати результати досліджень, використовувати їх для оптимізації фінансово-економічного стану підприємства;  розробляти  оперативні  плани  організацій та підприємств; складати бізнес-план підприємства

  компетенції: здатність складати бізнес-план інноваційного проекту природоохранного спрямування

  Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Бізнес-планування інноваційних проектів» містять у собі загальні положення, список рекомендованої літератури, порядок організації поточного та підсумкового контролю знань при вивчені даної дисципліни, та контрольні запитання для самоперевірки.

  Мета методичних вказівок допомогти студентам при підготовці до теоретичних та практичних занять організувати свою самостійну роботу з дисципліни «Бізнес-планування інноваційних проектів».

  Додержання зазначених вказівок сприятиме формуванню у студентів-магістрів професійних навичок та підвищенню їхньої загальної і спеціальної еколого-економічної культури, вмінню вивчати, систематизувати та аналізувати необхідний матеріал за вказаною тематикою.


  Курс

  Економіка довкілля та ПР

  Дисципліна «Економіка довкілля та природних ресурсів» належить до обов’язкових дисциплін підготовки магістрів за спеціальністю 051 «Економіка» (спеціалізація  «Економіка довкілля та природних ресурсів»). 

  Метою вивчення дисципліни «Економіка довкілля та природних ресурсів» є формування здатностей до застосування основних економічних закономірностей та механізмів управління процесами природокористування, визначення екологічно обґрунтованих пріоритетів соціально-економічного розвитку суспільства.

  Завдання дисципліни «Економіка довкілля та природних ресурсів» пов’язані з визначенням можливості гармонійного співіснування соціально-економічних систем й природного середовища, дослідженням організаційно-економічних аспектів екологізації суспільного розвитку.

  Після засвоєння дисципліни «Економіка довкілля та природних ресурсів» студент повинен:

  -         знати основні принципи та методи реалізації економічного механізму природокористування, сучасні підходи до економічного аналізу екологічних проблем та інструменти регулювання економічної діяльності, які забезпечують збалансований розвиток соціо-еколого-економічних систем;

  -         вміти використовувати досягнення сучасної економічної науки у вирішенні екологічних проблем в конкретних соціально-економічних умовах, аналізувати доходи і витрати природокористування, визначати ефективність природоохоронних заходів;

  Вивчення дисципліни «Економіка довкілля та природних ресурсів» забезпечує одержання фахової компетенції, яка полягає у здатності визначати екологічно обґрунтовані пріоритети соціально-економічного розвитку суспільства й використовувати основні економічні закономірності та механізми управління процесами ресурсокористування з урахуванням екологічного фактору.

  В логічній послідовності вивчення навчальних дисциплін ОПП підготовки магістрів за спеціальністю 051 «Економіка» (спеціалізація «Економіка довкілля та природних ресурсів») дисципліна «Економіка довкілля та природних ресурсів» базується на знаннях, отриманих з  дисципліни  «Сучасні проблеми макроекономіки», та передує засвоєнню дисциплін «Теорія еколого-економічного аналізу», «Економіка ''зеленого'' бізнесу», «Економіка ресурсозбереження», «Екологічний менеджмент і аудит», «Екологічне управління», «Екологічна політика», «Екологічне право».


  Курс

  Моделі та методи економетрики

  В умовах переходу економіки України до ринкових відносин є підвищення інтересу фахівців до наукового вирішення проблем з використанням економіко-математичних методів і побудованих на їхній основі моделей. Проявляється це насамперед в тому, що математичні методи і моделі в економіці потребують ретельного вираховування всіх можливих ситуацій, що робить управлінські рішення науково обґрунтованими, динамічними для забезпечення збалансованого та стикового господарського механізму. Використання сучасних методів дослідження економічних процесів і явищ дозволяє повніше і глибше обґрунтовувати темпи і пропорції розвитку на макро- і мікрорівні, домагатися оптимальності серед альтернативних рішень. При цьому зростає роль економетрії як науки про виміри в економіці та управлінні з використанням сучасних економіко-математичних методів, моделей та засобів їх реалізації.

     Економетрія - це прикладна наука і її важлива практична задача полягає в розробці методів обґрунтування і вибору тих або інших рішень. У загальному випадку для наукового пізнання якогось процесу чи явища можна користуватися в якості інструментаріїв такими чотирма методами: теоретичним аналізом; спостереженням; науковим експериментом; моделюванням. Якщо перші три інструменти успішно використовуються, наприклад, у технічних науках, то на долю економіки припадає останнє (за винятком спостереження, яке використовується у статистиці). Пояснити це можна тим, що економічні процеси достатньо тривалі. Для збору необхідного для теоретичного аналізу статистичного матеріалу часто необхідні роки і десятиліття; через це ускладнюється вияв діючих закономірностей та вплив численних окремих факторів.


  Курс

  Теорія еколого-економічного аналізу

  Дисципліна «Теорія еколого-економічного аналізу» належить до циклу природничо-наукової професійної підготовки магістрів.

  Метою вивчення дисципліни «Теорія еколого-економічного аналізу» є  вивчення наслідків екологічної діяльності підприємств, визначення впливу факторів на їх відхилення для виявлення в подальшому недоліків, а також розробка заходів, спрямованих на стабілізацію та покращення стану навколишнього природного середовища. 

   


  Курс

  Екологічний менеджмент та аудит

  Дисципліна «Екологічний менеджмент та аудит» належить до циклу природничо-наукової професійної підготовки магістрів за спеціальностю 103 «Науки про Землю».

  Метою вивчення дисципліни «Екологічний менеджмент та аудит» є вивчення теоретико-методологічних засад екологічного менеджменту, а також порядку проведення екологічного аудиту та організації еколого-аудиторської діяльності.

  Загальний обсяг навчального часу, що припадає на вивчення дисципліни «Екологічний менеджмент та аудит», дорівнює 180 годин (30 – лекції, 30 – практичні заняття, 120 – самостійна робота студентів (6 кредитів EСTS).

  Курс

  Екологічний менеджмент і аудит

  Метою вивчення дисципліни «Екологічний менеджмент та аудит» є вивчення теоретико-методологічних засад екологічного менеджменту, а також порядку проведення екологічного аудиту та організації еколого-аудиторської діяльності.  Курс

  Економіка зеленого бізнесу

  Дисципліна «Економіка зеленого бізнесу» належить до циклу природничо-наукової професійної підготовки магістрів по спеціальності «Економіка довкілля та природних ресурсів» 8.18010017.

  Метою вивчення дисципліни «Економіка зеленого бізнесу» є  вивчення наслідків екологічної діяльності підприємств, визначення впливу факторів на їх відхилення для виявлення в подальшому недоліків, а також розробка заходів, спрямованих на стабілізацію та покращення стану навколишнього природного середовища. 


  Курс

  Екологічний менеджмент

  Дисципліна «Екологічний менеджмент» належить до циклу природничо-наукової професійної підготовки магістрів за спеціальностю 10«Екологія».

  Метою вивчення дисципліни «Екологічний менеджмент» є формування знань, умінь і навичок щодо вивчення теоретико-методологічних засад екологічного менеджменту, а також порядку проведення екологічного аудиту та організації еколого-аудиторської діяльності.


  Курс

  Зелений туризм

  Дисципліна «Зелений туризм» належить до обов’язкових дисциплін підготовки бакалаврів за спеціальністю 242 «Туризм» (спеціалізація  «Сталий туризм»). 

  Метою вивчення дисципліни «Зелений туризм» полягає у формуванні сучасного економічного мислення, глибокого розуміння комплексу проблем господарювання в туризмі, а також вмінь і практичних навичок економічної діяльності туристичного підприємства.

  Загальний обсяг навчального часу, що випадає на вивчення дисципліни «Зелений туризм», дорівнює 120 годинам (30 - лекцій, 30 - практичні заняття, 60 - самостійна робота студентів; 4 кредитів EСTS + 1 наук).  Курс

  Управління персоналом туристичної галузі

  Метою вивчення дисципліни «Управління персоналом туристичній галузі» є одержання студентами теоретичних знань з ефективного управління трудовим колективом підприємства на основі  використання наукових принципів і методів, розроблених вітчизняними і закордонними фахівцями, і позитивного практичного досвіду прогресивних підприємств.

  Курс