Сайт кафедри економіки природокористування ОДЕКУ

Інформація, щодо курсів дисциплін за напрямом 051 ЕКОНОМІКА

Дисципліна «Теорія еколого-економічного аналізу» належить до циклу природничо-наукової професійної підготовки магістрів за спеціальністю 051 «Економіка».

Метою вивчення дисципліни «Теорія еколого-економічного аналізу» є вивчення наслідків екологічної діяльності підприємств, визначення впливу факторів на їх відхилення для виявлення в подальшому недоліків, а також розробка заходів, спрямованих на стабілізацію та покращення стану навколишнього природного середовища. 


Дисципліна «Бізнес-планування інноваційних проектів» належить до циклу економічних дисциплін професійної підготовки магістрів по спеціальності 051 «Економіка», спеціалізація «Економіка довкілля та природних ресурсів».

Метою вивчення дисципліни «Бізнес-планування інноваційних проектів» є вивчення студентами теоретичних основ бізнес-планування природоохоронної діяльності підприємства, а також організації, фінансування і керування інноваційними проектами в екологічній сфері.

Дисципліна «Економіка довкілля та природних ресурсів» належить до обов’язкових дисциплін підготовки магістрів за спеціальністю 051 «Економіка» (спеціалізація  «Економіка довкілля та природних ресурсів»). 

Метою вивчення дисципліни «Економіка довкілля та природних ресурсів» є формування здатностей до застосування основних економічних закономірностей та механізмів управління процесами природокористування, визначення екологічно обґрунтованих пріоритетів соціально-економічного розвитку суспільства.Дисципліна «Економіка фірми» належить до циклу професійно-орієнтованої підготовки магістрів за спеціальністю 051 «Економіка», спеціалізація  

«Економіка довкілля та природних ресурсів».  

Метою вивчення дисципліни «Економіка фірми» є формування здатностей самостійно мислити, приймати управлінські рішення, виконувати комплексні економічні розрахунки для ефективного здійснення господарської діяльності на рівні фірми.

Загальний обсяг навчального часу, що випадає на вивчення дисципліни «Економіка фірми», дорівнює 120 годинам (15 - лекції, 30 - практичні заняття, 75 - самостійна робота студентів; 4 кредитів EСTS + 1 наук).


Дисципліна «Теорія еколого-економічного аналізу» належить до циклу природничо-наукової професійної підготовки магістрів.

Метою вивчення дисципліни «Теорія еколого-економічного аналізу» є  вивчення наслідків екологічної діяльності підприємств, визначення впливу факторів на їх відхилення для виявлення в подальшому недоліків, а також розробка заходів, спрямованих на стабілізацію та покращення стану навколишнього природного середовища. 

 


В умовах переходу економіки України до ринкових відносин є підвищення інтересу фахівців до наукового вирішення проблем з використанням економіко-математичних методів і побудованих на їхній основі моделей. Проявляється це насамперед в тому, що математичні методи і моделі в економіці потребують ретельного вираховування всіх можливих ситуацій, що робить управлінські рішення науково обґрунтованими, динамічними для забезпечення збалансованого та стикового господарського механізму. Використання сучасних методів дослідження економічних процесів і явищ дозволяє повніше і глибше обґрунтовувати темпи і пропорції розвитку на макро- і мікрорівні, домагатися оптимальності серед альтернативних рішень. При цьому зростає роль економетрії як науки про виміри в економіці та управлінні з використанням сучасних економіко-математичних методів, моделей та засобів їх реалізації.

Налаштування

Налаштування